In dit document zijn de algemene voorwaarden van 020 fietsen Amsterdam opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst uit hoofde van consumentenkoop. 020 fietsen Amsterdam verkoopt nieuwe fietsen en occasions zowel online via onze webshop als fysiek in winkel. Daarnaast repareren en onderhouden we in onze winkel fietsen.

Inhoudsopgave:
Artikel 1. Definities

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Artikel 3. Algemeen
Artikel 4. Aanbiedingen
Artikel 5. Overeenkomst
Artikel 6. De prijs
Artikel 7. Levering
Artikel 8. Het aanbod
Artikel 9. Betalingen
Artikel 10.Garantievoorwaarden
Artikel 11. Aansprakelijkheid
Artikel 12. Beëindiging
Artikel 13. Geschillen

Artikel 14. Annuleren

Artikel 15. Klachtenprocedure

Art. 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Art. 2 Identiteit van de ondernemer

Correspondentieadres:
020 Fietsen B.V. Amsterdam
Jan van Galenstraat 129 – 131
1056 BM Amsterdam

Telefoonnummer: 020  75 307 84
E-mailadres: info@020fietsen.com

Website: www.020fietsen.com
KvK-nummer: 56897588

Art. 3 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen 020 fietsen en Koper, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. Aan eventuele schriftelijk overeengekomen afwijkende voorwaarden kan Koper geen rechten ontlenen voor toekomstige aanbiedingen en/of overeenkomsten.
2. 020 fietsen gaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet akkoord met inkoop- of algemene voorwaarden van Koper.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.
Koper en 020 fietsen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
4. 020 fietsen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen treden in werking op het moment van schriftelijke dan wel
Digitale bekendmaking of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.
5. Koper wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de gewijzigde algemene voorwaarden en deze te accepteren. Indien Koper de gewijzigde algemene voorwaarden niet accepteert dient Koper dit binnen 30 dagen na inwerkingtreding aan 020 fietsen mede te delen. Indien Koper de gewijzigde algemene voorwaarden niet accepteert binnen de termijn genoemd in lid 5 van dit artikel, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de mededeling van Koper dat hij de gewijzigde algemene voorwaarden niet accepteert.

Art. 4 Aanbiedingen

1. Elke door of vanwege 020 fietsen uitgegane aanbieding is vrijblijvend. Aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Aanbiedingen van 020 fietsen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
3. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door of vanwege 020 fietsen onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Art. 5 Overeenkomst
1. Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden 020 fietsen eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door 020 fietsen of een door 020 fietsen verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 020 fietsen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door 020 fietsen is bevestigd, kan Koper de overeenkomst ontbinden.
3. Indien niet binnen 7 dagen schriftelijk de juistheid van de bevestiging als genoemd in lid 1 van dit artikel wordt betwist, zijn 020 fietsen en Koper hieraan gebonden.
4. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

Art. 6 Prijs

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s uitgedrukt, tenzij anders aangegeven, inclusief omzetbelasting (BTW) plus andere overheidsheffingen en exclusief verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven.
 2. 020 fietsen heeft het recht de prijzen te wijzigen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de overeengekomen prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst door 020 fietsen wordt verhoogd, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door Koper van de prijsverhoging te geschieden. Indien een prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke of andere overheidsmaatregel, heeft 020 fietsen het recht de prijsverhoging door te berekenen aan Koper, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van Koper.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 4. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 6. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Art. 7 Levering

 1. 020 fietsen zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed leveren binnen 5 werkdagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slecht gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de koper hiervan direct in kennis gesteld. Een nieuwe leverdatum wordt voorgesteld. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 2. Na ontbinding conform het vorige lid zal 020 fietsen het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 3. 020 fietsen levert op de overeengekomen datum en locatie. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de 020 fietsen kenbaar heeft gemaakt.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de bestelling berust bij 020 fietsen tot het moment van levering aan de koper of een vooraf aangewezen en aan 020 Fietsen bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. 020 Fietsen raadt de koper aan de geleverde producten te inspecteren bij aflevering en de daarbij gebleken gebreken direct te melden.
 6. 020 Fietsen is gerechtigd, indien het bestelde product niet meer leverbaar is, een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product. Koper is gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 7. Wij bezorgen gratis door heel Amsterdam. Bezorgen buiten de regio Amsterdam kost € 35.- 

Art. 8 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Art. 9 Betalingen

1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling volledig vooruit plaats te vinden, bij gebreke waarvan de levering van het product niet zal plaatsvinden. Betaling geschied middels de aangeboden betalingsmogelijkheden.
2. Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3 Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door 020 fietsen is gewezen op de te late betaling en 020 fietsen Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen de gestelde 14 dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 020 fietsen is gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Art. 10 Garantie en retour voorwaarden

Bij 020 fietsen heb je de mogelijkheid om binnen 14 dagen na aankoop gratis te ruilen of te retourneren onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor geldt dat de bestelde producten in ongebruikte en originele staat zijn. Vanzelfsprekend mag je een kleine proefrit op een fiets maken, maar deze mag hoogstens 2 kilometer lang zijn. In alle andere gevallen, rekenen we afschrijvingskosten. Als je je fiets wil retourneren, kan je hiervoor contact opnemen met onze klantenservice.

Producten met zichtbare gebruikssporen, missende onderdelen of een missende/ beschadigde originele verpakking kunnen wij niet als retour accepteren.

Uitzonderingen die we niet retour nemen zijn:

 • Artikelen of producten met montage- of gebruikssporen.
 • Artikelen of producten met missende of beschadigde originele verpakking.
 • Producten met software waarvan de verzegeling is verbroken.
 • GPS apparatuur dat geregistreerd of gebruikt is.
 • Producten die op naam zijn gesteld in het register van het RDW (bijvoorbeeld Speed pedelecs).

Zijn er kosten aan verbonden?

Als je een product retour stuurt dan zijn de retourkosten voor de koper. Vanzelfsprekend kan je je product ook terugbrengen in onze winkels. Voor producten die niet in ongebruikte en originele staat zijn.

Hoe retourneer ik een fiets?

In het geval dat je een fiets wilt retourneren, dan bent uzelf verantwoordelijk en bezorgt u zelf de fiets in ons winkel. Neem alstublieft contact op met onze klantenservice voor het maken van een afspraak. Dit geldt voor alle fietsen.

Art. 12. Beëindiging

1. Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de online aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 5 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Koper, of een vooraf door Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of;
a. Indien in eenzelfde bestelling meerdere producten zijn besteld: de dag waarop Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten: de dag waarop Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
d. In geval van koop van een 020 fietsen: de dag waarop de fiets aan Koper, of een door hem aangewezen derde, door de aangewezen Dealer is afgeleverd.
3. De vorderingen van 020 fietsen op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan 020 fietsen omstandigheden ter kennis komen die 020 fietsen goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– in geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of (voorlopige) toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling van/op Koper;
– indien 020 fietsen Koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
– indien Koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
In genoemde gevallen is 020 fietsen bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
Overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van Koper de hierdoor door 020 fietsen geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan 020 fietsen toekomende rechten.
4. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan 020 fietsen zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is 020 fietsen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Art. 13 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Art. 14 Annuleren

 1. Koper heeft het recht de overeenkomst die op afstand is gesloten met 020 fietsen te annuleren tot 24 uur vooraf de overeengekomen levertermijn.
 2. De koper moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de fietsen, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.
 3. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de koper na tien dagen niet heeft betaald, mag 020 fietsen de koper melden dat de koper de overeenkomst alsnog moet nakomen. De koper kan dan geen beroep meer doen op het annuleren.

Art.15 Klachtenprocedure

 1. Indien de koper een klacht heeft over een product en/of andere aspecten van de dienstverlening van 020 fietsen dan kan hij deze per mail of schriftelijk indienen. Hiervoor kan de koper de contactgegevens gebruiken die op de website te vinden zijn.
 2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.